پاکتهای استاندارد

 
پاکتهای استاندارد

برخی از پاکتهای عرضه شده در زیر به صورت آماده موجود می باشند و در صورت سفارش بر روی کاغذ خاص یا عادی در تیراژ های زیاد در اسرع وقت امکان آماده شدن وجود دارد.

پاکتهای فانتزی و کیسه ای

کاربرد:

 • نقل و انتقال اداری
 • نامه نگاری
 • هدایای نقدی
 • کاتالوگ
 • فروشگاه ها
 • دفاتر اسناد رسمی
فانتزی و کیسه ای از تا نمونه
22.5*11 300000 تومان 50000 تومان لورم
22*10.5 150000 تومان - لورم
25.5*16.5 300000 تومان 50000 تومان لورم
26*19 300000 تومان 50000 تومان لورم
31*23 300000 تومان 50000 تومان لورم
32*25 300000 تومان 50000 تومان لورم
43*32 300000 تومان 50000 تومان لورم

در تمامی ابعاد مورد نیاز مشتری امکان تولید پاکتهای فانتزی و کیسه ای وجود دارد.

 
پاکتهای استاندارد

برخی از پاکتهای عرضه شده در زیر به صورت آماده موجود می باشند و در صورت سفارش بر روی کاغذ خاص یا عادی در تیراژ های زیاد در اسرع وقت امکان آماده شدن وجود دارد.

پاکتهای کارت پستالی مستطیلی

کاربرد:

 • دعوت نامه
 • پاکت های پستی
 • کارت تبریک
 • عکس
 • و ...
کارت پستالی از تا نمونه
16*11 300000 تومان 50000 تومان دانلود
18*13 150000 تومان - دانلود
20*14 200000 تومان 35000 تومان لورم
22*16 175000 تومان 25000 تومان دانلود
17*12 200000 تومان 35000 تومان لورم
21*15 175000 تومان 25000 تومان دانلود

در تمامی ابعاد مورد نیاز مشتری امکان تولید پاکتهای کارت پستالی وجود دارد.

 
پاکتهای استاندارد

برخی از پاکتهای عرضه شده در زیر به صورت آماده موجود می باشند و در صورت سفارش بر روی کاغذ خاص یا عادی در تیراژ های زیاد در اسرع وقت امکان آماده شدن وجود دارد.

پاکتهای مربع

کاربرد:

 • دعوت نامه
 • پاکت های پستی
 • کارت تبریک
 • عکس
 • و ...
مربع از تا نمونه
10*10 300000 تومان 50000 تومان لورم
11*11 150000 تومان - دانلود
14*14 200000 تومان 35000 تومان دانلود
15*15 175000 تومان 25000 تومان دانلود
16*16 200000 تومان 35000 تومان دانلود
17*17 175000 تومان 25000 تومان لورم

در تمامی ابعاد مورد نیاز مشتری امکان تولید پاکتهای مربع وجود دارد.

 
پاکتهای استاندارد

برخی از پاکتهای عرضه شده در زیر به صورت آماده موجود می باشند و در صورت سفارش بر روی کاغذ خاص یا عادی در تیراژ های زیاد در اسرع وقت امکان آماده شدن وجود دارد.

پاکتهای درب طول(کیفی)

کاربرد:

 • پاکت محرمانه
 • قرارداد
 • مرسولات پستی
 • و ...
کیفی از تا نمونه
10*10 300000 تومان 50000 تومان لورم
11*11 150000 تومان - لورم
14*14 200000 تومان 35000 تومان لورم
15*15 175000 تومان 25000 تومان لورم
16*16 200000 تومان 35000 تومان لورم
17*17 175000 تومان 25000 تومان لورم

در تمامی ابعاد مورد نیاز مشتری امکان تولید پاکتهای کیفی وجود دارد.